Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

1. Сучасне створення та оформлення організаційно-розпорядчих та кадрових документів

2. Ораторське мистецтво в інформаційній діяльності

3. Кіберкультура

4. Медіакультура: феномен маніпуляції та парадигма розвитку особистості

5. Рекультивація порушених земель

6. Рекультивація кар'єрів будівельних матеріалів

7. Рекультивація полігонів твердих побутових відходів

8. Рекреаційний напрям рекультивації земель

9. Розробка Проекту рекультивації земель

10.  Екобезпека водокористування

11. Розрахунок кошторисної вартості будівництва

12.  Керування будівельними проектами з Microsoft Project

13. Публічне адміністрування

14.  Економіка природокориствання: практика, цифри, факти

15.  Економіка і врядування: орієнтація на ЄС

16. Інженерні методи охорони довкілля

17. Бурштинознавство

18. Військова геологія

19. Трудове право України

20. Системи лазерного сканування "Лідар"

21. Основи демократії

22. Експлуатація гідроенергетичних об'єктів

23. Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі

24. Кошторисна справа в мосто- та тунелебудівництві

25. Буровибухові роботи в тунелебудівництві

26. Міжнародні стандарти економічної безпеки підприємств

27. Міжнародні транзитні можливості України

28. Конфліктологія

29. Надійність ситем водопостачання і водовідведення

30. Управління муніципальними землями

31. Альтернативні джерела енергії

32. Безреагентні методи очищення рідких і сипучих середовищ у машинобудуванні, гірництві, будівництві та хімічній технології

33. Фізичні методи очищення водних і газових середовищ у тепловій та атомній енергетиці

34. Стратегічне управління людськими ресурсами

35. Соціальна політика

36. Економіка і менеджмент професійної освіти

37. Основи і фундаменти спеціальних споруд

38. Соціально-економічна децентралізація влади: євроїнтеграційний вибір

39. Бізнес-моделі міжнародної компанії

40. Інфраструктура товарного ринку

41. Ризикологія

42. Енергетичний менеджмент

43. Організація праці керівника

45. Основи агробізнесу

46. Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія

47. Міжнародні економічні конфлікти та методи їх вирішення

48. Європейський бізнес

49. Міжнародна торгівля

50. Транснаціональні корпорації в світовій економіці

51. Міжнародна екологічна безпека

52. Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

53. Управління міжнародними проектами

54. Управління міжнародною конкурентоспроможністю

55. Оцінка економічного потенціалу 

56. Комп'ютерні технології у містобудуванні

57. Гідрологія

58. Водогосподарська екологія

59. Паспортизація водогосподарських об'єктів

60. Управління використанням та відтворенням водних ресурсів

61. Водний кадастр і водний фонд

62. Технології комп’ютерної візуалізації інформації (інфографіка)

63. Технологія проектування та адміністрування баз даних

64. Управління якістю продукції

65. Захист об'єктів та територій від затоплення і підтоплення

66. Використання комп’ютерних технологій у водному господарстві

67. Облік і аналіз діяльності суб'єктів державного сектору

68. Психологія

69. Юридична психологія

70. Позитивна психологія

71. Психологія сім’ї

72. Інформаційні системи менеджменту персоналу

73. Інформаційні системи і технології в управлінні

74. Електронна комерція

75. Створення і аналіз бізнес-плану з використанням Project Expert 

76. Курортна справа

77. Сучасні технології вирішення прикладних геодезичних задач

78. Картографічний аналіз геоданих

79. Чинники успішного працевлаштування

80. Статистичні методи у державному управлінні

81. Оцінка земельних ресурсів

82. Політична регіоналістика

83. Політичні аспекти державного управління

84. Євроінтеграційні процеси та Україна

85. Проблеми толерантності та громадянського суспільства

86. Банківський маркетинг

87. Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод

88. Ефективні споруди та технології очистки стічних вод підприємств харчової промисловості 

89. Біологічна очистка міських стічних вод в мембранних біореакторах 

90. Анаеробні методи очистки стічних вод та обробки осадів. Застосування когенерації для утилізації біогазу 

91. Інформаційна діяльність у сфері управління: історія, сучасність та світовий досвід

92. Міжнародне ділове середовище

93. ОСББ в системі управління житлом: організація та практика

94. Корисні копалини рідного краю

95. Лікувальна геологія

96. Фінансова санація та банкрутство підприємств

97. Банківська справа

98. Аналіз фінансово- економічної діяльності підприємства

99. Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортних підприємств

100. Комп'ютерні технології фінансових розрахунків

101. Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні

102. Основи зеленої економіки

103. Управління складними системами

104. Комунікативна англійська мова

105. Практична граматика англійської мови

106. Практична граматика англійської мови, Комунікативна англійська

107. Проектування систем краплинного зрошення

108. Автоматизація техніко-економічних розрахунків

109. Основи  технічного перекладу

110. Література Англії та США

111. Поглиблений курс теорії фільтрації в грунтових середовищах

112. Ділова іноземна мова

113. Корпоративне управління

114. Практична граматика англійської мови

115. Вирішення будівельних задач в Microsoft Excel

116. Субурбанізація і формування приміських зон 

117. Семіотика простору

118. Гідрофізика

119. Ноосферологія (засади, принципи, цінності)

120. Фізика грунтів

121. Оптичні прилади та оптичні вимірювання в геодезії

122. Управління економічними процесами 

123. ГІС технології в менеджменті та маркетингу

124. Аналіз та візуалізація соціально-економічних показників засобами ГІС

125. Моніторинг та аналіз стану навколишнього середовища засобами ГІС

126. Геоінформатика

127. Супутникові методи збору даних поверхні Землі

128. Біомоніторинг навколишнього середовища

129. Альтернативні та енергоощадні технології утилізації відходів

130. Екологічні аспекти якості продукції

131. Ноосферологія (засади та цінності ноосферного мислення)

132. Інформаційне суспільство і особистість: ілюзії і реальністьть: ілюзії

133. Філософія і методологія науки

134. Транспортна логістика

135. Захист об'єктів та територій від затоплення та підтоплення

136. Проблеми впливу гідротехнічних споруд і їх комплексів на оточення середовища та природооохоронні споруди

137. Вторинні течії та їх використання в гідротехніці: упрвління властивостями водного потоку

138. Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів в урахуванням змін клімату

139. Архітектура культових будівель

140. Бізнес - планування у підприємництві

141. Управління проектами

142. Управління проектами з Microsoft Project

143. Тайм-менеджмент на базі хмарних технологій

144. Бізнес-моделювання за Business Model Canvas

145. Гнучкі технології управління проектами (Agile, Scrum, Canban)

146. Організація власного бізнесу

147. Організація пошуку роботи

148. Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України

149. Гідрологічні розрахунки для проектування міських систем

150. Гідрологічні розрахунки для проектування та будівництва доріг

151. Гідрологічні розрахунки для проведення природоохоронних заходів

152. Проектування водоохоронних зон водних об'єктів

153. Граматика сучасної англійської мови

154. Основи міжкультурної комунікацї

155. Ділова англійська мова для менеджерів

156. Застосування безпілотних літальних апаратів для завдань картографування

157. Тривимірне картографічне моделювання

158. Заповідна справа

159. Комп'ютерна логіка і логіка предикатів

160. Комп'ютерне моделювання техногенних, природничих і економічних систем

161.  Метод сумарних зображень в інженерних та економічних задачах

162. Методи оптимізації на мережах і графах в інженерних та економічних задачах

163. Числові методи комплексного аналізу в інженерних та економічних задачах

164. Основи функціонального програмування

165. Сучасні комп’ютерні видавничі системи підготовки науково-технічних текстів

166. Соціальна педагогіка

167. Етнопедагогіка

168. Екологічні та руслоформуючі витрати

169. Руслознавство

170. Воднобалансові розрахунки

171. Воднобалансова оцінка поверхневих водних ресурсів

172. Геодезичні обміри об'єктів нерухомості

173. Ділова документація англійською мовою

174. Ділова німецька мова

175. Тренінг з ефективної комунікації 

176. Регіональна архітектура

177. Регенерація культурно-історичного середовища

178. Охорона  і реставрація нерухомих пам’яток

179. Методичні основи реставрвції та регенерації історичного середовища

180. Методологія наукових досліджень

181. Інтелектуальна власність

182. Системи SCM: структура, моделювання, проектування

183. Транспорт та комфортне місто

184. Сучасні системи управління економічною безпекою держави

185. Макроекономічний аналіз та контроль державних закупівель

186. Ділова англійська мова

187.  Механіка сипучих матеріалів і грунтів

189. Розвиток  особистості, персоналу, підприємства

190. Англійська мова (курс з використанням автентичного матеріалу Гарвардського курсу, що вивчає юстицію, демократію, та корпоративну етику,  «Юстиція з Майклом Санделсом») 

191. Розмовний курс англійської мови на базі елементарної граматики

192. Англійська мова (курс з використанням матеріалу по темі «Міжнародна економіка»)

193. Англійська мова (курс з використанням автентичного матеріалу по темі «Візуальне мистецтво та дизайн»)

194. Англійська мова (курс з використанням автентичного матеріалу по темі «Психологія лідерства»)

195. Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства

196. Фінансова грамотність

197. Економіка і держава

198. Проблеми впливу гідротехнічних споруд і їх комплексів на оточуюче середовище та природоохоронні споруди

199. Вторинні течії та їх використання в гідротехніці: управління властивостями водного потоку

200. Регіональна оцінка змін клімату

201. Гідрографія із застосуванням ГІС

202. Агрометеорологічне забезпечення сільського господарства

203. Кількісна оцінка поверхневих вод

204. Оцінка шкідливої дії вод

205. Історія економічних реформ: досвід розвинутих країн

206. Глобальні тенденції сучасного світового розвитку

207. Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном.

208. Організація виробництва на підприємствах будівельних виробів і конструкцій

209. Мотивація персоналу

210. Гідрологічні розрахунки для проектування та будівництва доріг 

211. Основи гідропрогнозів 

212. Водогосподарські розрахунки 

213. Оцінка вартості природних ресурсів та нерухомості

214. Технологія ефективних продаж

215. Психологія управління

216. Управління бізнес-процесами

217. Управління саморозвитком (самоменеджмент)

218. Основи басейнового управління

219. Європейські стандарти якості води

220. Водоресурсний менеджмент

 221. Геоінформаційне картографування

222. Фінансова глобалізація

223. Картографічний метод досліджень

224. Декоративна аквакультура

225. Етика ділового спілкування

226. Інфраструктура транспортних систем

227. Механічне обладнання гідротоехнічних споруд

228. Розмовна ділова французька мова

229. ІТ-термінологія

230. Організація та сучасні технології проектування в будівництві

231. Дизайн інтер'єру

232. Народознавство

233. Історія та теорія демократії

234. Українська нація та націоналізм: історія та сучасність

235. Інформаційне забезпечення WEB-сайтів

236. Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків

238. Прикладна конфліктологія

239. Інженерна педагогіка

240. Управління витратами на персонал

241. Державна реєстрація речових прав на об'єкт нерухомого майна

242. Прогнозування та планування використання замельних ресурсів

243. Правове регулювання іпотеки землі

244. Система автоматизованого проектування великопролітних універсальних будівель та споруд САПР

245. Еколого-економічні засади управління водогосподарсько-меліоративними проектами

246. Ризик-менеджмент

247. Системи електронного документообігу

248. Системи технічного захисту інформації

249. Соціально-медійний маркетинг та менеджмент

250. Відкриті дані у державному управлінні

251. Державна політика e-врядування

252. E-демократія та участь громадян

253. САПР в землеустрої


Остання зміна: Friday 16 September 2016 12:18 PM